O projektu „Otevřená data o exekucích“

Představení projektu

Tyto webové stránky poskytující veřejnosti základní data o exekucích jsou součástí projektu Exekutorské komory ČR „Otevřená data o exekucích“. Chceme veřejnosti a médiím sami předkládat objektivní data, abychom byli maximálně transparentní a aby nevznikal prostor pro dezinformace. Rozhodli jsme se proto státu, který by měl data primárně sbírat, analyzovat a předkládat veřejnosti sám, ulehčit pozici tím, že budeme poskytovat v pravidelných intervalech statistické údaje o exekucích za něj. Tento projekt není financován z žádných veřejných prostředků.

Co může veřejnost očekávat

V první fázi plánujeme zveřejnit sadu informací týkajících se exekučních řízení a dlužníků v exekučním řízení – a to pohledem čísel absolutních, čísel relativních vztažených k regionům, věku atp. Veřejnost může očekávat data, která má Komora k dispozici. Komora čerpá data z Centrální evidence exekucí, což je evidence zřízená zákonem, a rozsah dat, které obsahuje, je dán zákonem a prováděcími předpisy. Tato data bychom rádi v pravidelných intervalech (v závislosti na konkrétní statistice – měsíčně či jednou za kvartál) rádi aktualizovali tak, aby veřejnost měla vždy přehled o aktuální situaci v oblasti exekucí.

V druhé fázi bychom tato data chtěli podat více interaktivní formou a zachytit vývoj situace v delším časovém období.

Co nemůže veřejnost očekávat

Komora čerpá data z Centrální evidence exekucí. Tato evidence zřízená zákonem nikdy nebyla zamýšlena jako zdroj statistických informací ani zdroj informací pro samotné dlužníky. Na tomto základním předpokladu byla evidence vystavěna po technické stránce. V centrální evidencí exekucí absentuje statistický modul, který by umožnil snadnou filtraci a analýzu dat. Prezentované výstupy jsou proto zatíženy chybovostí a je nezbytné s nimi pracovat velice obezřetně a je nutné je interpretovat precizně. Doposud byla data zpracovávána, prezentována a interpretována způsobem, který nelze nazvat obezřetným či precizním. Nepřesná data se následně stala podkladem mnohých debat a začala se brát jako fakta. Z těchto nepřesných dat se začaly vyvozovat nepřesné závěry. Veřejnost tedy od zveřejňovaných dat nemůže očekávat nic jiného než prosté údaje se střízlivými komentáři v duchu hesla „poukazovat, ale nestrašit“ - bez nádechu senzacechtivosti a bulvárnosti. Exekuce jsou nejen právním, ale hlavně společenským a ekonomických fenoménem, o kterém se má vést debata. Naším záměrem je vést tuto debatu odborně a na podkladu tvrdých dat. A nikoliv nástroji demagogickými či na podkladu emocí nebo domněnek. Ne všechna publikovaná data jsou otevřenými daty ve smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb.